Aqidah Imam Bukhari

Nama ebook: Aqidah Imam Bukhari
Penulis: Abdullah bin Abdul Mukhsin At Turki
Format File: doc, ukuran file: 109 kb, download disini

Pengantar:

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah, salah satu dari ketetapan Allah ialah para imam dari umat ini sepakat dalam pokok-pokok keyakinan yakni aqidah, ini dapat dilihat dari perkataan mereka dan yang diriwayatkan dari mereka. diblog ini sebelumnya telah dikemukanan Aqidah Imam Syafi’i, Aqidah Imam Ahmad, Aqidah Imam Empat, Aqidah Al-Hafizh Abu Bakar Al-Humaidi, Aqidah Ath Thahawi Al-Hanafi, Aqidah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Lainnya. Kali ini kami postingkan Aqidah Imam Bukhari Penulis Kitab Jami’ Shahih dimana Beliau رحمه الله berkata:

“Aku telah berjumpa dengan 1000 ulama lebih di Hijaz, Makkah, Madinah, Kufah, Bashrah, Washit, Baghdad, Syam dan di Mesir, berkali-kali kurun demi kurun. Kujumpai mereka semuanya semuanya selama 46 tahun. Ulama Syam, Mesir dan Jazirah 2 kali, Ulama Bashrah 4 kali bertahun-tahun, ulama Hijaz 6 tahun. Dan aku tak dapat menghitung berapa kali aku datang ke Kufah dan Baghdad menemui ahli hadits negeri Khurasan di antaranya: Makki bin Ibrahim, Yahya bin Yahya, Ali bin Hasan bin Syaqiq, Quiaibah bin Said dan Syihab bin Ma’mar.

Sedang di Syam di antaranya: Muhammad bin Yusul Al Firyabi, Abu Mushir Abdul A’la bin Mushir, Abul Mughirah Abdul Quddus bin Hajjaj, Abul Yaman Hakam bin Nafi’ dan ulama setelah mereka yang tidak sedikit.

Di Mesir di antaranya Yahya bin Katsir, Abu Shaleh sekretaris Laits bin Saad, Said bin Abu Maryam, Ashbagh bin Al Faraj dan Nu’aim bin Hammad. Di Makkah aku jumpai para pakar seperti Abdullah bin Yazid Al Muqri, Humaidi, Sulaiman bin Harb Qadi Makkah dan Ahmad bin Muhammad Azraqi.

Sedang di Madinah seperti Ismail bin Abi Uwais, Mutharrif bin Abdillah, Abdullah bin Nafi’ Az Zubairi, Ahmad bin abu Bakar Abu Mish’ab Az Zuhri, Ibrahim bin Hamzah Zubairy dan Ibrahim bin Hamzah Zubairi dan Mundzir Al Hizami

Di Basrah aku dapati Abu Ashim Dhahhak bin makhlad Syaibani, Abul Walid Hisyam bin Abdul Malik, Hajjaj bin Minhal dan Ali bin Abdullah bin Ja’far Al Madini. Adapun di Kufah di antara yang kujumpai adalah Abu Nuaim Fadhl bm Dukain, Abdullah bin Musa, Ahmad bin Yunus, Qubaisah bin Uqbah, Ibnu Numair dan Abdullah serta Usman yang keduanya ibnu Abi Syaibah.

Di Baghdad di antaranya Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Main dan Abu Ma’mar, Abu Khaitsamah serta Abu Ubaid Qasim bin Sallam. Di Jazirah kujumpai Amr bin Khalid Al Khurani dan di Wasith Amr bin Aun dan Ashim bin Ali bin Ashim. di Marwu kudapati para ulama seperti Shadaqah bin Fadhl dan Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali.

Supaya ringkas, cukuplah kusebutkan nama-nama ini saja. Mereka semua, baik yang kusebutkan maupun yang tidak, tak ada yang berselisih pendapat dalam masalah-masalah berikut:

  1. Dien itu ucapan dan amal
  2. Al-Qur’an adalah kalamullah bukan makhluk
  3. Baik dan buruk itu ditakdirkan
  4. Mereka semua tak mengafirkan seorangpun dari ahlulqiblat karena dosanya
  5. Dan aku tidak melihat seorangpun dari mereka yang mencela sahabat Nabi صلي الله عليه وسلم
  6. Mereka menolak bid’ah, yakni ajaran yang tak dibawa oleh Nabi صلي الله عليه وسلم dan para sahabatnya dan mereka menganjurkan kita untuk menetapi ajaran yang dibawa Rasulullah صلي الله عليه وسلم
  7. Kita tidak boleh menentang waliyul amri (pemimpin) dan juga tak mengacungkan pedang kepada umat Muhammad صلي الله عليه وسلم.

Simak ebook ini dan kita akan menemukan banyak manfaat….

Download ebook Aqidah Imam Bukhari
Tulisan Terkait:
Aqidah Imam Empat
Aqidah Imam Syafi’i
Aqidah Imam Ahmad
Syarah Aqidah al-Wasithiyah
Kompilasi Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah

Iklan

Tentang Ibnu Majjah
Penuntut Ilmu, [Insya Allah] bermanhaj Ahlussunnah

3 Responses to Aqidah Imam Bukhari

  1. Ping-balik: Aqidah Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qirawani Al-Maliki

  2. Ping-balik: Aqidah Imam Sufyan Ats-Tsaury

  3. Ping-balik: Aqidah Salaf Ashhabul Hadits « Download Ebook Islam: Aqidah, Qur'an, Tafsir, Hadits, Fiqh

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.