Shahih Bukhari, Kitab Hadits Terbaik

Alhamdulillah…yang dengan karunia dan pertolongan-Nya-lah usaha kita bisa berada pada tempat dan jalan yang benar,  selanjutnya shalawat dan salam bagi nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم dan juga kepada keluarga dan sahabatnya yang menjadi teladan bagi umat Islam hingga hari akhir yang dijanjikan, amma ba’du

Telah kami posting sebelumnya tentang Imam Bukhari dan Kitab Shahihnya, kemudian kami tambahkan dalam eBook ini dua tulisan ustadz senior yang membahas ‘Mengapa Imam Bukhari Menulis Kitab Shahihnya? dan Pujian demi pujian ulama kepada Imam Bukhari dan Kitab Sahihnya, yang mana dari perkataan semua Ulama Ahlus-Sunnah dapat ditarik kesimpulan bahwa Shahih al-Bukhari adalah Kitab Hadits Terbaik.

Dengan masuknya dua tulisan tersebut eBook ini (versi CHM) terdiri dari enam tulisan: Baca pos ini lebih lanjut

Shahih Bukhari

Segala puji bagi Alloh Ta’ala Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan yang telah mengutus Nabi-Nya صلى الله عليه وسلم dengan al-Qur’an dan sunnahnya, dan menjaga keduanya dengan senantiasa adanya ulama pada umat yang menjelaskan keduanya. Shalawat dan salam bagi nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم dan juga kepada keluarga, sahabatnya serta setiap orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman, amma ba’du

Salah satu ulama yang menjaga ajaran Islam dengan Hadits Rasulullah صلى الله عليه وسلم adalah Imam Bukhari رحمه الله dengan Kitabnya yang terkenal SHAHIH AL-BUKHARI, pada eBook ini akan dipaparkan sekilas tentang Shahih Bukhari dan keutamaan kitab ini dalam pandangan ulama, tulisan ini kami tulis dari:

  1. Shahih al-Bukhari oleh Ustadz Nur Kholis bin Kurdian خفظه الله
  2. Shahih al-Bukhari dalam Pandangan ulama oleh Ustadz Kholid Syamhudi خفظه الله
  3. Shahih al-Bukhari atau al-Jami’ ash-Shahih oleh Imam Bukhari yang terdiri dari 7.008 Hadits, kami recompile dari eBook Shahih Bukhari yang di compile oleh Abu Ahmad As-Sidokare, sepertinya beliau mengcompilenya dari Telkom 9 Kitab Hadits yang sekarang tidak dapat diakses lagi.

Ustadz Nur Kholis bin Kurdian خفظه الله dalam pendahuluan tulisannya menyebutkan bahwa Hadits Nabi صلى الله عليه وسلم telah dibukukan sejak zaman Rasulullah صلى الله عليه وسلم, kami kutipkan perkataan penulis:

Hadits Rasulullah صلى الله عليه وسلم jika dilihat dari sisi kodifikasinya maka ia telah dibukukan sejak zaman Rasulullah صلى الله عليه وسلم, akan tetapi masih bersifat personal, adapun kodifikasi hadits yang bersifat umum dan resmi dengan mendapat perintah dari seorang khalifah terjadi pada masa Tabiin, tepatnya pada masa Khalifah ‘Umar bin Abdul ‘Aziz رحمه الله (w. 101 H). Sedangkan al-Qur’an telah dikodifikasikan secara resmi pada masa sahabat dengan perintah Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq رضي الله عنه.

Banyak opini yang menyebar dikalangan sebagian publik akademis bahwa hadits nabi selama satu abad penuh belum ditulis dan masih berupa hafalan yang ditransfer dari masa ke masa. Opini tersebut mungkin disebabkan perkataan sebagaian Ulama hadits yang menyatakan bahwa yang pertama kali mengkodifikasi hadits adalah Ibn Shihab al-Zuhri رحمه الله (w. 124 H) (setelah mendapat perintah dari Khalifah ‘Umar bin Abd al-Aziz). Opini tersebut menyebar kira-kira 5 abad berturut-turut hingga datang masa Khatib al-Baghdadi yang telah meneliti dan mengumpulkan data otentik dari fakta-fakta yang ada, sehingga ia dapat menjelaskan kepada umat bahwa hadits Nabi صلى الله عليه وسلم telah dibukukan sejak abad pertama hijriyah. Penelitiannya tersebut ia tuangkan dalam bukunya yang berjudul “Taqyid al-‘Ilm “.[1]

Baca pos ini lebih lanjut

Imam Bukhari

Nama eBook: Imam al-Bukhari, Satu Tanda Kekuasaan Allah
Penulis: Ustadz Abu Minhal, L.c خفظه الله

Pengantar:

Alhamdulillah, selanjutnya shalawat dan salam bagi Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم dan juga kepada keluarga, sahabatnya dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga suatu hari yang pasti, amma ba’du

Pemaparan sejarah para Ulama itu sangat bermanfaat bagi generasi berikutnya agar dapat meneladani tokoh-tokoh umat tersebut. Ibnu Khalikan رحمه الله berkata dalam Wafayatu al-A’yan (1/20), “Aku sebutkan (biografi) sejumlah orang yang aku lihat mereka secara langsung dan aku kutip berita tentang mereka, atau orang-orang yang hidup di masaku, namun aku tidak sempat menjumpai mereka tujuannya agar orang-orang (generasi) yang datang setelahku bisa mengetahui (baiknya) kondisi mereka”.

Di antara tokoh ternama dan menonjol dengan khidmahnya dalam bidang ilmu hadits, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail yang lazim dikenal dengan nama Imam al-Bukhari. Beliau diiahirkan di Bukhara, tanggal 13 Syawal 194 H.

Imam al-Bukhari رحمه الله memulai perjalanan ilmiahnya sejak dini. Beliau juga telah menghafalkan al-Qur’an semenjak kecil. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan beliau senang dan suka menghafal hadits-hadits Nabi صلى الله عليه وسلم. Kegemaran yang didukung kecerdasan serta taufiq dari Allah عزّوجلّ, beliau رحمه الله menjadi orang sangat menonjol dalam ilmu hadits. Pujian demi demi pujian beliau dapatkan, baik semasa beliau masih hidup maupun setelah beliau diwafatkan oleh Allah عزّوجلّ.

Baca pos ini lebih lanjut

Aqidah Imam Bukhari

Nama ebook: Aqidah Imam Bukhari
Penulis: Abdullah bin Abdul Mukhsin At Turki
Format File: doc, ukuran file: 109 kb, download disini

Pengantar:

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah, salah satu dari ketetapan Allah ialah para imam dari umat ini sepakat dalam pokok-pokok keyakinan yakni aqidah, ini dapat dilihat dari perkataan mereka dan yang diriwayatkan dari mereka. diblog ini sebelumnya telah dikemukanan Aqidah Imam Syafi’i, Aqidah Imam Ahmad, Aqidah Imam Empat, Aqidah Al-Hafizh Abu Bakar Al-Humaidi, Aqidah Ath Thahawi Al-Hanafi, Aqidah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Lainnya. Kali ini kami postingkan Aqidah Imam Bukhari Penulis Kitab Jami’ Shahih dimana Beliau رحمه الله berkata:

“Aku telah berjumpa dengan 1000 ulama lebih di Hijaz, Makkah, Madinah, Kufah, Bashrah, Washit, Baghdad, Syam dan di Mesir, berkali-kali kurun demi kurun. Kujumpai mereka semuanya semuanya selama 46 tahun. Ulama Syam, Mesir dan Jazirah 2 kali, Ulama Bashrah 4 kali bertahun-tahun, ulama Hijaz 6 tahun. Dan aku tak dapat menghitung berapa kali aku datang ke Kufah dan Baghdad menemui ahli hadits negeri Khurasan di antaranya: Makki bin Ibrahim, Yahya bin Yahya, Ali bin Hasan bin Syaqiq, Quiaibah bin Said dan Syihab bin Ma’mar.

Sedang di Syam di antaranya: Muhammad bin Yusul Al Firyabi, Abu Mushir Abdul A’la bin Mushir, Abul Mughirah Abdul Quddus bin Hajjaj, Abul Yaman Hakam bin Nafi’ dan ulama setelah mereka yang tidak sedikit.

Di Mesir di antaranya Yahya bin Katsir, Abu Shaleh sekretaris Laits bin Saad, Said bin Abu Maryam, Ashbagh bin Al Faraj dan Nu’aim bin Hammad. Di Makkah aku jumpai para pakar seperti Abdullah bin Yazid Al Muqri, Humaidi, Sulaiman bin Harb Qadi Makkah dan Ahmad bin Muhammad Azraqi.

Sedang di Madinah seperti Ismail bin Abi Uwais, Mutharrif bin Abdillah, Abdullah bin Nafi’ Az Zubairi, Ahmad bin abu Bakar Abu Mish’ab Az Zuhri, Ibrahim bin Hamzah Zubairy dan Ibrahim bin Hamzah Zubairi dan Mundzir Al Hizami

Di Basrah aku dapati Abu Ashim Dhahhak bin makhlad Syaibani, Abul Walid Hisyam bin Abdul Malik, Hajjaj bin Minhal dan Ali bin Abdullah bin Ja’far Al Madini. Adapun di Kufah di antara yang kujumpai adalah Abu Nuaim Fadhl bm Dukain, Abdullah bin Musa, Ahmad bin Yunus, Qubaisah bin Uqbah, Ibnu Numair dan Abdullah serta Usman yang keduanya ibnu Abi Syaibah.

Di Baghdad di antaranya Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Main dan Abu Ma’mar, Abu Khaitsamah serta Abu Ubaid Qasim bin Sallam. Di Jazirah kujumpai Amr bin Khalid Al Khurani dan di Wasith Amr bin Aun dan Ashim bin Ali bin Ashim. di Marwu kudapati para ulama seperti Shadaqah bin Fadhl dan Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali.

Supaya ringkas, cukuplah kusebutkan nama-nama ini saja. Mereka semua, baik yang kusebutkan maupun yang tidak, tak ada yang berselisih pendapat dalam masalah-masalah berikut:

  1. Dien itu ucapan dan amal
  2. Al-Qur’an adalah kalamullah bukan makhluk
  3. Baik dan buruk itu ditakdirkan
  4. Mereka semua tak mengafirkan seorangpun dari ahlulqiblat karena dosanya
  5. Dan aku tidak melihat seorangpun dari mereka yang mencela sahabat Nabi صلي الله عليه وسلم
  6. Mereka menolak bid’ah, yakni ajaran yang tak dibawa oleh Nabi صلي الله عليه وسلم dan para sahabatnya dan mereka menganjurkan kita untuk menetapi ajaran yang dibawa Rasulullah صلي الله عليه وسلم
  7. Kita tidak boleh menentang waliyul amri (pemimpin) dan juga tak mengacungkan pedang kepada umat Muhammad صلي الله عليه وسلم.

Simak ebook ini dan kita akan menemukan banyak manfaat….

Download ebook Aqidah Imam Bukhari
Tulisan Terkait:
Aqidah Imam Empat
Aqidah Imam Syafi’i
Aqidah Imam Ahmad
Syarah Aqidah al-Wasithiyah
Kompilasi Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah

Biografi Ulama Ahlul Hadits

Nama ebook: Biografi Ulama Ahlul Hadits
Penyusun: Ahlul Hadiits.wordpress.com

Pengantar:

Alhamdulillah.., berikut adalah ebook yang menyajikan Biografi para Ulama Ahlul Hadits, dari zaman sahabat hingga Abad 14 Hijriyah yang masyhur secara ringkas yaitu:

1. Khalifah ar-Rasyidin :
Abu Bakr Ash-Shiddiq
Umar bin Al-Khaththab
Utsman bin Affan
Ali bin Abi Thalib

Baca pos ini lebih lanjut