Hukum Bedah Mayat

FATWA
BEDAH MAYAT

Segala puji bagi Allah saja dan shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi terakhir Muhammad صلى الله عليه وسلم dan keluarga serta para pengikutnya.

Amma ba’du,

Majlis di Majma’ Fikih Islami dibawah Rabithah al-Alam al-lslami (Liga Muslim Dunia) dalam muktamarnya kesepuluh yang diadakan di Makkah Mukarramah dalam waktu dari hari Sabtu, 24 Shafar 1408 H atau 17 Oktober 1987 M sampai hari Rabu, 28 Shafar 1408 H atau 21 Oktober 1987 M telah meneliti permasalahan pembedahan mayat, dan setelah diskusi dan tukar pendapat memutuskan ketetapan sebagai berikut:

Berdasarkan dharurat yang dibutuhkan dalam pembedahan mayat dan pembedahan ini menjadi mashlahat yang mengalahkan mafsadat pelanggaran kemuliaan mayat manusia.

Majlis Majma’ fikih Islami dibawah lembaga Rabithah al-Alam al-lslami (Liga Muslim Dunia) menetapkan sebagai berikut:

Baca pos ini lebih lanjut